คณบดีและหัวหน้าภาควิชา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน

(คณบดีคณะรัฐศาสตร์)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัย จันทรรัตนกานต์

(หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)