อาจารย์พิเศษ

ดร.พิเชษฐ์ ภู่เฉลิมตระกูล

วุฒิการศึกษา :
รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

ดร.ศยาภรณ์ มีแสงแก้ว

วุฒิการศึกษา :
รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

ดร.กัญจน์ณัฏฐ์ สังข์นาค

วุฒิการศึกษา :
รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

ดร.พรพรรษ์  กสิบุตร

วุฒิการศึกษา :
รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

ดร.ธนบดี  แจ่มแจ้ง

วุฒิการศึกษา :
รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต