หน้าแรก

Slider 1
สร้างบุคลากรทางรัฐศาสตร์
เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Slider 2
ผลิตบัณฑิต มีความรู้ คู่คุณธรรม นำไปปฏิบัติได้
ประยุกต์ใช้ในการบริหาร การจัดการในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
Slider 3
ส่งเสริมการวิจัยกับชุมชน ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ทันสมัย
มีวิสัยทัศน์ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน และสร้างสรรค์สังคม
previous arrow
next arrow

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์