วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะรัฐศาสตร์จะเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ เป็นที่หล่อหลอมบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และมีคุณธรรม เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพแก่สังคม รวมทั้งเป็นเป็นสถาบันที่สามารถเป็นที่พึ่งทางวิชาการและสามารถทำงานคู่ขนานกับองค์การปกครองระดับต่างๆ ตลอดจนชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

คณะรัฐศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่ "มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีวิสัยทัศน์ ประยุกต์ใช้ในการบริหาร การจัดการในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน"