ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะรัฐศาสตร์ เป็นคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบ ทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อีกทั้งมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่น หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งความยืดหยุ่นด้านช่วงเวลาเรียน หรือด้านสถานที่เรียน หรือด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

พันธกิจ

มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ ที่มีความรู้ ทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนำสังคม รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกับสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน