ผศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิผล

ผศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิผลและการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบางพูน ประจำปีงบประมาณ