คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รองศาสตราจารย์
ดร.นิเทศ ตินณะกุล

ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รองศาสตราจารย์
ดร.กานดา ผรณเกียรติ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รองศาสตราจารย์
ดร.ภมร ขันธะหัตถ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รองศาสตราจารย์
ดร.สรรเสริญ อินทรรันต์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รองศาสตราจารย์
ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รองศาสตราจารย์
ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รองศาสตราจารย์
การุณย์ลักษณ์ พหลโยธิน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต