คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.นิเทศ ตินณะกุล

ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

Ph.D.(Sociology)Utah State University, U.S.A.  (1984)

ผลงานวิชาการ :

  • นิเทศ ตินณะกุล. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี. 2563. การประชุมวิชาการและนาเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 2563 “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วย การจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม" มหาวิทยาลัยปทุมธานี. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563. หน้า913-922
  • นิเทศ  ตินณะกุล. การปรับตัวและคุณภาพชีวิตของชาวนาในสังคมไทยปัจจุบัน. 2563. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์.มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563. หน้า 382-392
  • นิเทศ ตินณะกุล. คุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจสันติบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. 2564. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ      นานาชาติ  ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ในยุคชีวิตวิธีใหม่. มหาวิทยาลัยปทุมธานี. วันที่ 24 เมษายน 2564. หน้า396-408

 

 

รศ.ดร.กานดา ผรณเกียรติ์

วุฒิการศึกษา: Ph.D.(Sociology) Colorado State University, U.S.A. (1995)

ผลงานวิชาการ :

-กานดา ผรณเกียรติ์. การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตําบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี. 2565วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์.ปีที่ 9ฉบับที่ 2(กุมภาพันธ์2565). หน้า32-47

 

 

รศ.ดร.ภมร ขันธะหัตถ์

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศาสตร์)  พศ.2547

ผลงานวิชาการ :
- ภมร ขันธหัตถ์. ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. 2564. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี. ปีที่13 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน. หน้า23-38

 

รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรรันต์
วุฒิการศึกษา : การจัดการดุษฎีบัณฑิต พศ.2550
ผลงานวิชาการ :
-สรรเสริญ อินทรัตน์. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนไทยในเขตเทศบาล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี. วารสารมณีเชษฐาราม วัดจอมมณี ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2566)

รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์

วุฒิการศึกษา :
Ph.D.(Political science) Monash University, Australia (1979)
ผลงานวิชาการ :
-วิทยา สุจริตธนารักษ์. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี.การประชุมวิชาการแลนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564. “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ ในยุคชีวิตวิธีใหม่”. มหาวิทยาลัยปทุมธานี. วันที่ 24 เมษายน 2564. หน้า 296-308

 

ศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง 

วุฒิการศึกษา :
รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต พศ.2532
ผลงานวิชาการ :

-สุภาภรณ์ นฤภัย และไพฑูรย์ โพธิสว่าง. (2565). การนำนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ไปปฏิบัติ. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2565) หน้า 1-19.

 

 

รศ.การุณย์ลักษณ์ พหลโยธิน

วุฒิการศึกษา :

M.A.(Political Science) The Pennsylvania State University, U.S.A. (1976)
ผลงานวิชาการ :
-การุณย์ลักษณ์ พหลโยธิน. ครูบาศรีวิชัยกับจารีตสงฆ์ล้านนา. 2564. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยปทุมธานี  24 เมษายน 2564. หน้า 950-961.