อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.
วิทยา สุจริตธนารักษ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

อาจารย์  ดร.
สมนึก สอนเนย

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.
เอกรินทร์ ศิโรรัตนชัย

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รองศาสตราจารย์
การุณย์ลักษณ์ พหลโยธิน

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.
วุฒิเลิศ เทวกุล

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ดร.
ธนกฤต โพธิ์เงิน

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต