อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :
Ph.D.(Political science) Monash University, Australia (1979)

ผลงานวิชาการ :
-วิทยา สุจริตธนารักษ์, ดร.ดิเรก ธรรมา รักษ์, เบญยาศิริ งามสะอาด และ เกวลี  แก้วศรีโท. (2564).  “ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้  หลักธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตําบลหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี”. การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564. หน้าที่ 368-375.
-วิทยา สุจริตธนารักษ์, วรรณี เบญจวัฒนาผล, วุฒิเลิศ เทวุลและ ร้อยตำรวจเอกวิทยา ขันติจิตร (2564). “ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี”. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564. หน้าที่ 296-308

 

 

 

 

อาจารย์  ดร.สมนึก สอนเนย

วุฒิการศึกษา :
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต พศ.2564
ผลงานวิชาการ :
-
สมนึก สอนเนย. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี.วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. ปีที่9 ฉบับที่2 กุมภาพันธ์ 2565. หน้า48-61.

ดร.สุทธินันท์ สุวรรณวิจิตร

วุฒิการศึกษา :
รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
ผลงานวิชาการ : 
-สุทธินันท์ สุวรรณวิจิตร, เกษฎา ผาทอง, พระมหาจำนงค์ ผมไผ. อำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำสวยจังหวัดหนองคาย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 “พระพุทธศาสนากับแนวโน้มโลกยุคใหม่:วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”. 19 มีนาคม 2565. หน้า 65-74.

ศ.ไพฑูรย์ โพธิ์สว่าง

วุฒิการศึกษา :
รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต พศ. 2562
ผลงานวิชาการ :
สุภาภรณ์ นฤภัย และไพฑูรย์ โพธิสว่าง. (2565). การนำนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ไปปฏิบัติ. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2565) หน้า 1-19

รศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน

วุฒิการศึกษา :

รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต พศ.2556
ผลงานวิชาการ :
- ธนกฤต โพธิ์เงิน. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี. วารสารปัญญาปณิธาน. ปีที่ 7ฉบับที่ 1(มกราคม –มิถุนายน 2565). หน้า 41-54.
- ธนกฤต โพธิ์เงิน. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ  TCI (ฐาน1) ปีที่ 5 ฉบับ10 (ตุลาคม 2563) หน้า 183-195.

รศ.การุณย์ลักษณ์ พหลโยธิน

วุฒิการศึกษา :

M.A.(Political Science) The Pennsylvania State University, U.S.A. (1976)
ผลงานวิชาการ :
- การุณย์ลักษณ์ พหลโยธิน. ครูบาศรีวิชัยกับจารีตสงฆ์ล้านนา. 2564. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยปทุมธานี  24 เมษายน 2564. หน้า 950-961.