อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย จันทรรันตกานต์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นรพัชร สาธงทอง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขารัฐศาสตร์

อาจารย์ชนิสรา ผาสุข

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขารัฐศาสตร์

อาจารย์ธัญญ์ธัชวรรณ พุกโหมด

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขารัฐศาสตร์

อาจารย์อัมพรรัตน์ สุขสำราญ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขารัฐศาสตร์

อาจารย์ พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขารัฐศาสตร์

นางสาวเครือวัลย์ ขันติวงค์

เลขานุการ คณะรัฐศาสตร์