อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย
จันทรรันตกานต์
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต

 

 วุฒิการศึกษา:
รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต
พศ.2554

 

ผลงานวิชาการ : อุทัย จันทรรัตนกานต์,ภมร ขันธะหัตภ์,นิเทศ ตินณะกุล,นิธิรัชฎ์ ศรีอินทรสุทธิ์.(2564). “ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี”.ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 หัวข้อ “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่”.มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 24 เมษายน 2564. หน้า 131-139

 

 

อาจารย์อนุชา ครูทำนา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:
รัฐศาตร์มหาบัณฑิต พศ.2564

ผลงานวิชาการ : อนุชา ครูทำนา (2567). “วิถีชิวิตประชาธิปไตยของนักเรียนวัดโกเมศรัตนาราม ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี”วารสารมณีเชษฐาราม วัดจอมมณี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567). หน้า 198-203.

 

อาจารย์ชนิสรา ผาสุข

วุฒิการศึกษา:
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิค
(รัฐศาสตร์การปกครอง) พศ.2558
ผลงานวิชาการ :
ชนิสรา ผาสุข และคณะ. (2565). “การตัดสินใจเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี”. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2565. หน้า 62-76.

 

 อาจารย์ธัญญ์ธัชวรรณ พุกโหมด

วุฒิการศึกษา:
รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต พศ.2559

ผลงานวิชาการ : เบญยาศิริ งามสะอาด และธัญญ์ธัชวรรณ พุกโหมด. (2563). “สมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคศตวรรษที่ 21 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563. หน้า 1031-1039.

อาจารย์อัมพรรัตน์ สุขสำราญ

วุฒิการศึกษา
:  รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต พศ.2559
ผลงานวิชาการ : ภมร ขันธหัตถ์, อัมพรรัตน์ สุขสำราญ, ธนิศร ยืนยง และอัจฉรา นพชำนาญ.(2563). “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี”. การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563. หน้า 1132-1139.

อาจารย์ พล.ต.ต.ดร.ชยุต
มารยาทตร์

วุฒิการศึกษา
: รัฐประศานศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต พศ.2560
ผลงานวิชาการ :
พลตำรวจตรี ดร.ชยุต มารยาทตร์. (2565). การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสอบสวนของสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2: เดือน กรกฎาคม -ธันวาคม 2565. หน้า 116-135.

นางสาวเครือวัลย์ ขันติวงค์

เลขานุการ คณะรัฐศาสตร์