หลักสูตร

สร้างคน สร้างสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

Develop Health Manpower to Enhance Quality of Life and Environment

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์