รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Public Administration Program

รป.ด.

รป.ด.

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย
 2. ข้าราชการตำรวจ
 3. ข้าราชการทหาร
 4. ข้าราชการฝ่ายปกครอง และท้องถิ่น นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำองค์กร ฯลฯ
 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 7. นักการเมืองระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
 8. นักประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน
 9. นักบริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน / หรือภาคประชาสังคม
 10. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำองค์ความรู้ระดับปริญญาเอกใช้ในการบริหารองค์กร และการจัดการให้เกิดความเจริญยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองคุณวุฒิ
 2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี
 3. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร แบบ 1.1
 4. นำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมกับการสอบสัมภาษณ์
 5. คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด