ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Doctor of Philosophy Program inHuman Resource Development

ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

Ph.D. (Human Resource Development Administration)

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

  1. นักพัฒนาและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
  2. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานเอ็นจีโอ
  3. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการศึกษา
  4. อาจารย์/นักวิชาการมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองคุณวุฒิ
1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี
2. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร แบบ 1.1
2.1 นำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมกับการสอบสัมภาษณ์
3. คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด