รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Public Administration Program

รป.ม.

M.P.A.

ค่าเล่าเรียนต่อเทอม
30,000 บาท
เทอม
ตลอดหลักสูตร
122,000 บาท

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้บริหาร/ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ รวมทั้งองค์กรอิสระ
  2. ผู้บริหาร/ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  3. ครู/ อาจารย์/ นักวิชาการ/ นักวิจัย
  4. ข้าราชการตำรวจ/ ทหาร/ ข้าราชการท้องถิ่น
  5. นักข่าว/ นักหนังสือพิมพ์/ สื่อมวลชน
  6. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองคุณวุฒิ
  2. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่ม มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี