รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Political Science Program

ร.ด.

D.Pol.Sc.

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

 

  1. นักวิชาการ / อาจารย์ / นักวิจัย
  2. ข้าราชการ / พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
  3. พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน
  4. นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ และพนักงานข่าวของสถานีวิทยุและโทรทัศน์
  5. นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
  2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00
  3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยสอบผ่าน Placement Test ของทางหลักสูตร