รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

Bachelor of Political Science Program in Political Science

ร.บ. (รัฐศาสตร์)

B.Pol.Sc. (Political Science)

ค่าเล่าเรียนต่อเทอม
31,000 บาท
เทอม
ตลอดหลักสูตร 4 ปี
248,000 บาท
4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

ประกอบอาชีพตามหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล หรือสอบราชการในส่วนราชการต่างๆ นักวิชาการ สื่อมวลชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
  2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า โดยวิธีการเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 30 หน่วยกิต
  3. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการอุดมศึกษาอื่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยวิธีการเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 30 หน่วยกิต
  4. เป็นผู้ที่เคยศึกษาแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง เพื่อเทียบโอนหน่วยกิจเข้าศึกษาต่อ
  5. เป็นผู้มีประสบการณ์ โดยเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยจะต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าที่ของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีประสบการณ์อื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร
  6. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยปทุมธานี การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้ระบบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยปทุมธานี และหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
  7. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของสังคมและของมหาวิทยาลัยรวมถึงเป็นผู้ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง