ผู้บริหารคณะและหลักสูตร

รองศาสตราจารย์
ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน

คณบดี คณะรัฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์
ดร.นิเทศ ตินณะกุล

ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รองศาสตราจารย์
ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์

ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เบญยาศิริ งามสอาด

ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์
ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล

ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย จันทรรันตกานต์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์