ผู้บริหารคณะและหลักสูตร

รศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน

AssociateProfessor
Dr.Thanakrit Poe-ngurn

คณบดี คณะรัฐศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

  • ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปรม.5) การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่น 5 สถาบันพระปกเกล้า

ผลงานวิชาการ :

  •  ธนกฤต โพธิ์เงิน. แนวคิด Kaizen กับการพัฒนาประเทศญี่ปุ่นอย่างไม่หยุดยั้ง. Kaizen concept and the continuous development of Japan วารสารวิทยวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เดือนกันยายน 2567
  • ธนกฤต โพธิ์เงิน. นวัตกรรมการเมืองยุคใหม่ของประเทศไทย: ศึกษาวิเคราะห1จากผลการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 POLITICAL INNOVATION IN THE NEW ERA OF THAILAND STUDY AND ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE 2023 GENERAL ELECTION วารสารวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตรk มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2567
  • ธนกฤต โพธิ์เงิน.(2563) นโยบายสาธารณและการวางแผน(Public Policy and Planning) พิมพ์ครั้งที่ 1 ISBN: 978-616-572-667-2 พิมพ์ที่ บริษัทซิกมา กราฟิค จำกัด 105,107 ซอยเอกชัย 94 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ฯลฯ

 

 

รศ.ดร.นิเทศ ตินณะกุล

ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิ

รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์

ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผศ.ดร.เบญยาศิริ งามสอาด

ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง

ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.อุทัย จันทรรันตกานต์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์