อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.เบญยาศิริ งามสอาด

ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พศ.2559)
ผลงานวิชาการ :

  • เบญยาศิริ งามสอาด. (2563).“การจัดบริการสาธารณะที่มีต่อประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี”. วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมปีที่ 7ฉบับที่ 8(สิงหาคม2566. หน้า 294-304
  • เบญยาศิริ งามสะอาด. (2565). “การส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในการบรรเทามลภาวะฝุ่นละออง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดปทุมธานีวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2565). หน้า 313-328.
  • เบญยาศิริ งามสะอาด. (2564). “สมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธปีที่ 6ฉบับที่ 12(ธันวาคม 2564). หน้า 439-455.
ผศ. ดร.ธนิศร ยืนยง
วุฒิการศึกษา :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) (2552)
ผลงานวิชาการ :
ธนิศร ยืนยง.(2565). ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง”. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  ปีที่  16 ฉบับที่  1   มกราคม - เมษายน 2565. หน้า 338-354.

รศ.ดร.สรรเสริญ   อินทรัตน์

วุฒิการศึกษา :
การจัดการดุษฎีบัณฑิต (2550)
ผลงานวิชาการ :
-สรรเสริญ อินทรัตน์. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนไทยในเขตเทศบาล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี. วารสารมณีเชษฐาราม วัดจอมมณี ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2566)

ศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง

วุฒิการศึกษา :
Ph.D.(Political science) Monash University, Australia (1979)
ผลงานวิชาการ :
-สุภาภรณ์ นฤภัย และไพฑูรย์ โพธิสว่าง. (2565). การนำนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ไปปฏิบัติ. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2565) หน้า 1-19.

 

รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์

วุฒิการศึกษา :
Ph.D.(Political science) (1979)
ผลงานวิชาการ :
-วิทยา สุจริตธนารักษ์, ดร.ดิเรก ธรรมา รักษ์, เบญยาศิริ งามสะอาดและ เกวลี  แก้วศรีโท. (2564). “ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ การใช้  หลักธรรมาภิบาลในองค์ การบริหารส่วนตําบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัด ปทุมธานี”. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8ประจำปี 2564. หน้าที่ 368-375.

รศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน

วุฒิการศึกษา :
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (2556)
ผลงานวิชาการ :
ธนกฤต โพธิ์เงิน. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี. วารสารปัญญาปณิธาน. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(มกราคม –มิถุนายน 2565). หน้า 41-54.

รศ.ดร.ภมร ขันธะหัตถ์

วุฒิการศึกษา :
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศาสตร์) พศ.2547
ผลงานวิชาการ :
ภมร ขันธหัตถ์, อัมพรรัตน์ สุขสำราญ,ธนิศร ยืนยง และอัจฉรา นพชำนาญ.(2563). “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี”. การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563. หน้า 1132-1139.

ผศ.ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

วุฒิการศึกษา :
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (2553)
ผลงานวิชาการ :
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล และบุญทัน ดอกไธสง,(2565),บริบทใหม่ของการพัฒนารัฐประศาสนศาสตร์ไทยภายใต้วิถีปกติใหม่,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน –ธันวาคม 2565. หน้า28– 41