อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เบญยาศิริ งามสอาด

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร
.ธนิศร ยืนยง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.
วุฒิเลิศ เทวกุล

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.
วิทยา สุจริตธนารักษ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ดร.
ธนกฤต โพธิ์เงิน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.
ภมร ขันธะหัตถ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต