อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :
รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (2532)
ผลงานวิชาการ :

  • สุภาภรณ์ นฤภัย และไพฑูรย์ โพธิสว่าง. (2565). การนำนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ไปปฏิบัติ. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2565) หน้า 1-19.
  • สุภาพร ชาวสวน และไพฑูรย์ โพธิสว่าง. (2564). การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการจัดการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า.1-18.

รศ.การุณย์ลักษณ์ พหลโยธิน

วุฒิการศึกษา :
M.A.(Political Science) . (1976)
ผลงานวิชาการ :
การุณย์ลักษณ์ พหลโยธิน. ครูบาศรีวิชัยกับจารีตสงฆ์ล้านนา. 2564. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยปทุมธานี  24 เมษายน 2564. หน้า 950-961.

รศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน

วุฒิการศึกษา :
รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (2556)
ผลงานวิชาการ :
ธนกฤต โพธิ์เงิน. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี. วารสารปัญญาปณิธาน. ปีที่ 7ฉบับที่ 1(มกราคม –มิถุนายน 2565). หน้า 41-54.

 อาจารย์ ดร.มนึก  สอนเนย

วุฒิการศึกษา :
รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (2564)
ผลงานวิชาการ :
สมนึก สอนเนย. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี.วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. ปีที่9 ฉบับที่2 กุมภาพันธ์ 2565. หน้า48-61.

ดร.สุทธินันท์ สุวรรณวิจิตร

วุฒิการศึกษา :
รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (2564))
ผลงานวิชาการ :
สุทธินันท์ สุวรรณวิจิตร, เกษฎา ผาทอง, พระมหาจำนงค์ ผมไผ. อำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำสวยจังหวัดหนองคาย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 “พระพุทธศาสนากับแนวโน้มโลกยุคใหม่:วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”. 19 มีนาคม 2565. หน้า 65-74.

 

รศ.ดร.ภมร ขันธะหัตถ์

วุฒิการศึกษา :
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศาสตร์) (1979)
ผลงานวิชาการ :
ภมร ขันธหัตถ์, อัมพรรัตน์ สุขสำราญ,ธนิศร ยืนยง และอัจฉรา นพชำนาญ. (2563). “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสวัสดิการ สังคมของเทศบาลตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี”. การประชุมวิชาการ  และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563. หน้า 1132-1139.

รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์

วุฒิการศึกษา :
Ph.D.(Political science) (1979)
ผลงานวิชาการ :
วิทยา สุจริตธนารักษ์, ดร.ดิเรก ธรรมา รักษ์, เบญยาศิริ งามสะอาด และ เกวลี  แก้วศรีโท. (2564).“ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ การใช้  หลักธรรมาภิบาลในองค์ การบริหารส่วนตําบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัด ปทุมธานี”. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564. หน้าที่ 368-375.

รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรรันต์
วุฒิการศึกษา : การจัดการดุษฎีบัณฑิต พศ.2550
ผลงานวิชาการ :
-สรรเสริญ อินทรัตน์. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนไทยในเขตเทศบาล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี. วารสารมณีเชษฐาราม วัดจอมมณี ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2566)
ดร.ภูนท  สลัดทุกข์

วุฒิการศึกษา :
Ph.D. (Politics.)  (2560)
ผลงานวิชาการ :
ภูนท สลัดทุกข์,สมบุญ พูลเกลี้ยงและสุกัญญาณัฏฐ อบสิน.  ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์.ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2564). หน้า225-234.