อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.
วุฒิเลิศ เทวกุล

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์
การุณย์ลักษณ์ พหลโยธิน

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ดร.
ธนกฤต โพธิ์เงิน

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.
เอกรินทร์ ศิโรรัตนชัย

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

 

 อาจารย์ ดร.
มนึก  สอนเนย

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.
ภมร ขันธะหัตถ์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.
วิทยา สุจริตธนารักษ์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต